Podání návrhu

Okolnosti, za nichž je možné podat návrh na neplatnost volby prezidenta, řeší zákon o volbě prezidenta v § 66 nazvaném „Ochrana ve věci volby prezidenta“, kde se v odst. 2) píše:

„Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta.“

Navrhovatelem může být každý volič zapsaný do tzv. stálého seznamu (voličů) nebo zvláštního seznamu (voličů) vedeného zastupitelským úřadem, a to bez ohledu na to, zda se voleb zúčastnil, nebo ne. Jeden návrh může podat i několik voličů najednou.

Návrh je tedy možné podat v případě, má-li navrhovatel za to, že ustanovení zákona byla porušena způsobem, jaký mohl ovlivnit výsledek volby, a text návrhu musí obsahovat všechny podstatné náležitosti: musí z něj být patrné,

  • kdo jej podává
    (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště – tedy ta, která je zapsána v seznamu voličů)
  • zdůvodnění (tedy proč návrh podáváo co se při tom opírá) a
  • čeho se domáhá.

Podání je bezplatné, podpis na podání nemusí být úředně či notářsky ověřen.

Záležitosti související s podáním řeší zákon č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní),
§ 37 – Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení):

(2) Podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Na základě informací, jež nám sdělil advokát – odborník na správní právo, který nám s procesními záležitostmi návrhu pomáhal – jsme zde však uvedli mylnou informaci, že pro podání návrhu stačí datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu.

Podněty ohledně volebních stížností se však, žel, řídí jiným ustanovením, na což nás námi najatý právní zástupce přes naše výslovné dotazy neupozornil. Podání sice bylo možné učinit i poštou, ale podle sdělení Nejvyššího správního soudu musel být dopis doručen soudu před vypršením lhůty, jež uplynula dne 5. 2. 2013 v 16.00.

V téže lhůtě prý muselo být dodáno i listinné provedení elektronických návrhů učiněných navrhovateli, kteří nedisponují elektronickým podpisem.

Omlouváme se všem, koho jsme mylnou informací o lhůtě pro podání podnětu uvedli v omyl, stejně jako jsme v něj byli uvedeni my sami.

Pro podání návrhu dle § 66 zákona o volbě prezidenta je příslušným soudem:

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno

Tel.: +420 542 532 311
Fax: +420 542 532 361
E-mail: podatelna@nssoud.cz
ID datové schránky: wwjaa4f

Nejzazším datem pro podání návrhu bylo úterý 5. února 2013 do 16.00 hodin.